TÁMOGATÁSOK

excel dokumentum, ÚJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK KIVONATAI

kiíró tárgya típusa max mértéke beadási hi
Címzett támogatás BM szakminisztériumok vízgazdálkodási, regionális hulladékégető létesítése, eü-i VNT általában IV.25.
  bevonásával fekvőbeteg ellátási célú, szociális, közoktatási, kulturális önk   50 % (tv-ben (TÁH)
    feladatok ellátását szolgáló, kiemelt fontosságú 200 Mft feletti   meghatározott  
    beruházás, szennyvízelvezetés és tisztítás vmint szilárd      
    hulladék kezelő rendszer esetén 1 milliárd Ft felett      
Céltámogatás BM szakminisztériumok 1 milliárd vagy az alatti beruházás      
  bevonásával szennyvízelvezetés és tisztítás, szennyvízközmű, VNT 40-50 % III.1., VI.1.
    szennyvíztisztító telep, szennyvízcsat hálózat     IX.1., XII.1.
    eü gép, műszer beszerzés VNT 40% (TÁH)
    hulladékgazdálkodás VNT 40%  
    pincerendszerek és természetes partfalak veszélelhárítás VNT 40-80 %  
ÖNHIKI BM-PM önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok VNT   IV.20., IX.30.
    támogatása (kötelező önkormányzati feladatait nem tudja     PM-hez
    ellátni)     TÁH-on keresztül
Kamattámogatás BM tartósan fizetésképtelen önk adósságrendezésére VT   BM (egyéni
      kamatmentes   igénylés)
KAC Környezetvédelmi és szennyvízelv és tisztítás, hulladékgazd, közcélú környvéd felad VNT 20-25 % II.15., III.31.
  Vízügyi Minisztérium környezet védelmét szolgáló termékek, eljárások, technológiák VT   V.31., IX.30.
    levegőtisztaság védelme, természet- és tájvédelem, zaj- és KT    
    rezgésterhelés elleni védelem      
VICE Környezetvédelmi és víztakarékosság, víz minőségét javító és védő berendezések, VNT   folyamatos
  Vízügyi Minisztérium technológiák, ivóvíz ellátás védelme, közcélő vízilétesítmények, VT    
    vízkészletek feltárása, árvíz- belvízvédekezés      
Vidékfejlesztési FVM ökológiai alapú komplex gazdasági fejlesztési programok, VNT max 10 Mft IX.15.
Célelőirányzat   tájspecifikus mezőgazd fejlesztés, hagyományos kézműipari     FVM REVI
    kismesterségek támogatása, falusi és agroturizmus fejl,      
    a vidék szellemi és tárgyi örökségének megerősítését segítő      
    programok, vidéki infrastruktúra fejlesztése      
Gazdaságfejlesztési   Főként vállalkozások részére kerülnek kiírásra, a megyei      
Célelőirányzat   területfejlesztési tanácsokon keresztül.      
Területfejlesztési Megyei Területfejlesztési munkahelyteremtő beruházás, innovatív központi inkubátorház, VNT 90% IX.30.
Célelőirányzat* Tanácsok térségfejlesztési programok, termelő infrastruktúra beruházás, VT    
    humán erőforrást biztosító fejlesztés, falusi idegenforgalom KT    
    fejlesztése, roma programok stb.      
    (MTT-k egy évben általában kétszer írnak ki a saját megyére      
    vonatkozó pályázatokat, a kp-i pályázatokkal összehangolva)      
TERKI** (területi kie- Megyei Területfejlesztési termelő infrastruktúra kiépítése, fejlesztése, humán erőforrás VNT 90% VIII.31.
gyenlítést szolgáló Tanácsok fejl, önk köt feladat ellátását szolgáló int beruházás, település-      
fejlesztési célú tá-   rendezési tervek elkészítése, felszíni vízelvezetés, mezőgazd      
mogatás)   bekötő- összekötő utak kiépítése, ipari területek előkészítése, turizmusfejlesztés stb.      
    (MTT-k egy évben általában kétszer írnak ki a saját megyére      
    vonatkozó pályázatokat, a kp-i pályázatokkal összehangolva)      
Céljellegű decentrali- Megyei Területfejlesztési felhalmozási kiadások támogatása vmint vis maior tám      
zált támogatás Tanácsok (egészséges ivóvízellátás, szennyvízelv és tiszt, oktatási int VNT 90% VIII.31.
(CÉDE***)   rekonstrukciója, kult közművel int rekonstrukciója, felszíni      
    vízrendezés, településrendezési tervek elkészítése, hulladék-      
    gazdálkodás, eü szoc int fejlesztés, köztemetők felújítása,      
    összekötő és bekötő utak építése stb.)      
    Mindig az adott MTT határozza meg a részletes kiírást!!!      
    Egy évben általában kétszer írnak ki pályázatot, melyek idő-      
    pontját össze kell hangolni a központi pályázatok kiírásaival.      
EU csatlakozáshoz Regionális Fejlesztési ISPA: környezetvédelem, közlekedési infrastruktúra fejlesztés Várhatóan 2003. februárjában kerülnek    
kapcsolódó alapok Ügynökségek SAPARD: agrárszerkezet átalakítás, vidékfejlesztés kiírásra új pályázatok, összesen    
(ISPA, SAPARD, (a Regionális Fejlesztési PHARE: határmenti térségek együttműködésének javítása 28311,58 millió forint kerettel.    
PHARE) Tanácsok munkaszer- (fogyatékkal élő emberek munkaerőpiacra jutásának elő      
  vezetei) segítése, vállalkozások innovációs tevékenységének támogatása,      
    vállalkozások közötti együttműködés javítása, regionális      
    eü-i fejlesztés, kereskedelem fejlesztése, nemzetközi ifjúsági      
    együttműködés fejlesztése, információs társadalomra való      
    felkészítés, tudásbázis fejlesztés, turisztikai potenciál fejl.)      
    A konkrét pályázati anyagokat a regionális fejlesztési stratégi-      
    ák figyelembevételével a Regionális Fejlesztési Ügynökségek írják ki.      
* Veszprém megyében például 2003-ban 107 Mft áll e célra rendelkezésre
** Veszprém megyében például 2003-ban 108 Mft áll e célra rendelkezésre
*** Veszprém megyében például 2003-ra pl 103 MFt áll e célra rendelkezésre vis maiorral együtt