Etyek Község Önkormányzatának

 

19/1992. (XII.22.) Ö.r. számú

 

rendelete

 

A helyi adókról

 

 

 

 

I. Fejezet

 

Általános rendelkezések

 

 

1. §

 

Etyek Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1992. évi LXXVI. törvény felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja.

 

2. §

 

(1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a községi Önkormányzat illetékességi területére - ide értve a belterületi, a külterületi és a zártkerti részeket.

 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi

a./ magánszemélyre,

b./ magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülésére,

c./ jogi személyekre,

d./ jogi személlyel nem rendelkező gazdasági társaságra, akik /amelyek az (1) pontban meghatározott területen építmény, telek tulajdonosai, illetőleg vagyonértékű jog jogosultjai.

 

(3) Adómentes a (2) bekezdés b, c, d, pontjaiban felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, és a költségvetési szerv abban az évben, amelyet megelőző évben folytatott tevékenysége után társasági adó kötelezettsége - költségvetési szerv esetén a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége - nem keletkezett.

E feltétel meglétéről az adóalany, írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.


3. §

 

Etyek Község Önkormányzatának képviselőtestülete, ezen rendeletével az alábbi helyi adók kivetését alkalmazza:

a./ vagyoni típusú adók:  - építményadó

– telekadó

b./ helyi iparűzési adó

 

 

II. Fejezet

Vagyoni típusú adók

1./ Építményadó

4. §

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény). (16/1997)

(2) Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges földrészlet.

Ennek - az építményhez természetben kapcsolódó - területnek a nagysága a község belterületén lévő ingatlanoknál l500 négyzetméter.

(3) Hatályon kívül helyezte a 16/1997. (XI.27.) rendelet

(4) Hatályon kívül helyezte a 16/1997. (XI.27.) rendelet

(5) Adóköteles a község közigazgatási területéhez tartozó zártkertben lévő minden olyan építmény, amely mezőgazdasági tevékenység céljára épült, de pihenésre, idényjellegű tartózkodásra szolgáló helyiséget is magában foglal.

 

5. §

Az adó alanyai

 

(1) Az adó alanya a 3. § alapján az, aki a naptári év (továbbiakban év) első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonértékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyonértékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos)

(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.


 

6. §

 

Az adómentesség

 

Mentes az adó alól:

 

a./ hatályon kívül helyezte a 16/1997. (XI.27.) rendelet

b./ hatályon kívül helyezte a 16/1997. (XI.27.) rendelet

c./ szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi illetőleg a nevelési, oktatási intézmények céljára szolgáló helyiségek.

d./ műemléképítmény

e./ költségvetési szerv, közszolgáltató szervezet, valamint az egyház tulajdonában álló építmény

f./ hatályon kívül helyezte a 16/1997. (XI.27.) rendelet

g./ az állattartást szolgáló épület, valamint az ehhez kapcsolódó raktárak, tárolók, továbbá a növénytermesztéshez kapcsolódó tárolók, épületek

h./ azon épületek, amelyekre az építésű lakásokra vonatkozó határozattal megállapított mentesség érvényben van, annak lejártáig

i./ hatályon kívül helyezte a 16/1997. (XI.27.) rendelet

j./ a zártkerti területen valamennyi jellegzetes építésű présház

k./ közterületről nyíló pince, melyben idényjellegű tartózkodásra alkalmas helyiség nincs

l./ hatályon kívül helyezte a 16/1997. (XI.27.) rendelet

A mentesség kiterjed a lakóépület valamennyi helyiségére, kivéve a 9. § (1), (2) bekezdésében foglalt helyiségeket.

A mentesség időtartama a használatbavételi (fennmaradási engedély) kiadását követő év január l. napjával kezdődik.

Az építményadó mentesség adóbevallás alapján engedélyezhető, az engedélyezésről az önkormányzati adóhatóság a tulajdonost értesíti.

Az adóbevallást a használatbavételi engedély kiadását követő 15 napon belül írásban, a megfelelő nyomtatványon kell megtenni.

E mentesség vonatkozik azokra az épületekre is, melyekre 1992. évben adtak ki használatbavételi, végleges fennmaradási engedélyt.

 

7. §

 

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

 

(1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatba vételt követő év első napján keletkezik.

(2) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

(3) Az építmény használatának - átmeneti vagy tartós idejű - szüneteltetése az adókötelezettséget nem érinti.

(4) Tulajdonos változás esetén az év első napján az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos az adófizetésre kötelezett.

 

8. §

Az adó alapja és mértéke

(1) Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete. (16/1997)

(2) Az adó mértékét a módosított 1. sz. melléklet tartalmazza. (17/1999)

 

9. §

 

Adókedvezmények

 

(1) Adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, aki 1991. január l. napját követően vállalkozás céljára új - építményadó alá eső - épületet hoz létre, meglévő építményt, helyiséget ilyen célra átalakít, átminősíttet.

Nem részesíthető adókedvezményben a szeszesital forgalmazására használt helyiség.

 

(2) Az adókedvezmény időtartama: 2 év

A kedvezmény a használatba vételt követő év l. napján keletkezik.

 

 

III. Fejezet

 

A telekadó

 

10. §

 

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen földrészlet, továbbá az a belterületi, az épülethez tartozó földrészlet 1500 m2 feletti része.

 

 

11. §

 

Az adó alanya

 

(1) Az adó alanya e rendelet 2. § (2) bekezdésében felsoroltak közül az, aki az év első napján a telek tulajdonosa.

Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog, illetőleg több tulajdonos esetén az 5. §-ban foglaltak az irányadók.

 

12. §

 

Adómentesség

 

Mentes a telekadó alól:

(1) az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt

(2)·a közhasználatú közlekedési tevékenységet végző adóalany, az e célra használt telek után

(3) a teleknek a 4. § (2) bekezdésében meghatározott része

(4) a 6. § c, d, e, pontjában meghatározott építményekhez tartozó teleknek az a része, mely az 1500 m2-t meghaladja

(5) az épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó - jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított - védő (biztonsági) terület

(6) az erdő művelési ágban nyilvántartott terület.

(7) Az épülethez tartozó földrészlet 1500 négyzetméter feletti része, mely magánszemély tulajdonában van.(16/1997)

 

 

13. §

 

Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése

 

 

(1) Az adókötelezettség a földrészlet belterületté minősítését, illetőleg az építési tilalom feloldását követő év első napján keletkezik.

(2) Az adókötelezettség a belterületi földrészlet beépítése esetén a beépítés évének utolsó napján szűnik meg.

(3) Építési tilalomnak az év első felében történt kihirdetése esetén a félév utolsó napján szűnik meg az adókötelezettség.

(4) Tulajdonos változás esetén az év első napján az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos az adófizetésre kötelezett.

 

14. §

 

Az adó alapja és mértéke

 

(1) Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.(16/1997)

 

(2) Az adó mértékét a módosított 2. sz. melléklet tartalmazza. (17/1999)

 

 

15. § Hatályon kívül helyezte a 16/1997. (XI.27.) rendelet 6. §-a

 

 

IV. Fejezet

Helyi iparűzési adó

16. §

Adókötelezettség, az adó alanya

 

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység)

(2) Az adó alanya a vállalkozó.

(3) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az Önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

 

(4) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az Önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

a./ piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat

b./ építőipari, valamint a nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési és fenntartási munkát, továbbá ezekkel kapcsolatban szerelési, szervezési lebonyolító, szaktanácsadó, felügyeleti tevékenységet végez, illetőleg természeti erőforrást tár fel, vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül legalább 1 hónap, de 3 hónapot nem halad meg. Ha a tevékenység időtartama a 3 hónapot meghaladja, akkor a tevékenység helye telephelynek minősül.

(16/1997)

 

17. §

 

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

 

(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik, és a tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg.

 

18. §

 

Az adó alapja

 

(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és az alvállalkozói teljesítések értékével, valamint az anyagköltséggel. (17/1999)

(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a vállalkozónak kell a mellékletben meghatározottak szerint megosztania.

(16/1997)

19. §

 

Az adó mértéke

 

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke

a./ az adóalap 1,8 %-a a termék előállítását, szolgáltatást végző vállalkozások esetén

b./ az adóalap 1,9 %-a a kereskedelmi tevékenységet végző vállalkozások esetén

c./ az adóalap 2,00 %-a pénzintézeti, biztosítási, banki tevékenység esetén. (17/1999)

 

(2) A székhely, illetőleg a telephely szerinti Önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően – a (3) bekezdésben meghatározott módon – levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adó. (16/1997)

 

(3) Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a székhely, illetve telephely(ek) szerinti Önkormányzatokhoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalap és az egyes (székhely, illetve telephely(ek) szerinti) önkormányzatokhoz kimutatott törvényi adóalapok arányában vonható le. (16/1997)

 

20. § hatályon kívül helyezte a 16/1997. (XI.27.) rendelet

 

 

 

V. Fejezet

 

Az adóelőleg és az adó megfizetése

 

21. §

(1) A vállalkozó az iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni.

 

(2) Az adóelőleg összege

a./ az adóévet megelőző teljes évben változatlan szervezeti formában működő vállalkozónál a megelőző év adójának megfelelő összeg

b./ az adóévet megelőző év egy részében működő vállalkozónál a megelőző év adójának a működés naptári napjai alapján egész évre számított összege

c./ a tevékenységet az adóév közben kezdő vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat az adót első alkalommal, vagy év közben vezeti be, az adóévre bejelentett várható adó összege.

 

(3) Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, az adóelőleg összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani.

 

(4) A vállalkozónak az adóköteles tevékenysége megkezdésétől számított 15 napon belül, illetőleg az önkormányzat, adót bevezető rendeletének hatályba lépését követő 30 napon belül az adóévre várható adójáról bejelentést köteles tenni az adóhatósághoz.

 

(5) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.

 

(6) Az adóelőleg és az adó megfizetésének esedékességét az adózás rendjéről szóló törvény állapítja meg.

 

 

22. §

(l)·Az építmény és telekadót az adózónak félévenként, két egyenlő részletben kell megfizetnie:

 

az adóév március 15-ig illetve

szeptember 15-ig.

 

 

VI. Fejezet

 

Az adó mérséklése, elengedése, fizetési halasztás,

részletfizetés engedélyezés

 

 

23. §

 

(1) Az önkormányzati adóhatóság (jegyző) az adóalany kérelme alapján méltányosságból az adótartozást, adópótlékot elengedheti, vagy mérsékelheti, ha annak megfizetése az adózó és vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

(2) Az önkormányzati adóhatóság (jegyző) annak az adózónak, akinek az adó megfizetése - neki fel nem róható okból - nehézségekbe ütközik, kérelmére fizetéshalasztást, illetve részletfizetést engedélyezhet.

 

 

VII. Fejezet

 

Törvényi mentességek

 

 

24. §

 

(1) Ha a magánszemély Etyek község közigazgatási területén kommunális beruházást hajt végre, vagy ilyen beruházás céljára befizetést teljesít, akkor a saját beruházás számlával igazolt ellenértéke a beruházás befejezésének évében, illetőleg a befizetés támogatásokkal csökkentett összege a befizetés évében levonható a rendelet alapján megállapított helyi adóból.

 

(2) Ha a helyi adó éves összege nem éri el az (1) bekezdés szerint levonható összeget, a levonási jog a megnyíltát követő négy naptári évben esedékes helyi adóval szemben érvényesíthető.

 

Hatályon kívül helyezte a 21/1995. rendelet, de az adóalany adólevonási jogát az ott meghatározott feltételekkel továbbra is érvényesítheti, ha

a./ az adólevonási joga 1996. január 1. napja előtt nyílt meg,

b./ az 1996. január 1. napja előtt kivitelezési szerződéssel megkezdett beruházást 1996. évben fejezi be,

c./ az 1996. január 1. napja előtt a beruházóval kötött szerződés alapján befizetést teljesít.

 

VIII. Fejezet

 

Záró rendelkezések

 

(1)·Az e rendeletben külön nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló LXXVI. törvény valamint az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

(2) E rendelet 1993. január l. napjával lép hatályba.

 

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 13/1991. (X.14.) Ö.r. számú rendelete.

 

 

IX. Fejezet

 

Értelmező rendelkezések

 

26. §

E rendelet alkalmazásában:

 

1./ építmény: olyan, ingatlan jellegű, végleges vagy ideiglenes műszaki alkotás, (épület, műtárgy) amely általában a talajjal való egybeépítés vagy a talaj természetes állapotának megváltoztatása révén jött létre.

Nem minősül építménynek a három évnél rövidebb időtartamra létesített építmény.

 

2./ épület: az olyan építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot és ezzel állandó vagy időszakos tartózkodásra, illetőleg használat feltételeit biztosítja, ide értve az olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van. Épületrész az épület műszakilag elkülönített külön bejárattal ellátott része.

 

3./ hasznos alapterület: a végleges felsíkokkal határolt teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m a teljes alapterületbe a helyiségek összegzett alapterü­lete és az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek) és a fedett terasz, tornác, tetőtér, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik.

 

4./ kiegészítő helyisége: az amely a lakástulajdon rendeltetésszerű használatához szükséges, de huzamosabb emberi tartózkodásra részben és ideiglenesen sem szolgál (tüzelőtér, tüzelő és salaktároló, szárító, padlás, pince, szín).

 

5./ vagyonértékű jog: kezelői jog, a tartós földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga – ide értve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is – a földhasználat és lakásbérlet.

 

6./ lakás, szükséglakás: amely a lakások elosztásáról, a lakásbérletről szóló 1/1971. (II.8.) Korm. Rendelet végrehajtására megjelent 1/1971. (II.8.) ÉVM rendelet 1. §-a, 2. §-ának (4) bekezdése, illetve 8. §-a alapján ilyennek minősül a rendeltetésszerű használathoz szükséges földrészlettel együtt.

 

 

7./ nettó árbevétel:

a./ a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele, továbbá a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege, a b./-i./ pontokban foglalt eltérésekkel

b./ a pénzintézeteknél: a kapott kamatok, kamatjellegű bevételeknek, az egyéb pénzintézeti tevékenység bevételeinek, a nem pénzintézeti tevékenység nettó árbevételének együttes összege.

c./ a biztosítóknál: a biztosítástechnikai bevételek, a biztosítástechnikai tartalékok csökkentéséből származó bevétel kivételével, a nem biztosítási tevékenység bevételei, valamint a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege.

d./ a költségvetési szerveknél: a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalmi bevétel.

e./ az értékpapírt forgalmazó társaságnál: az értékpapír forgalmazás bevétele, növelve a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek összegével.

f./ az egyházi jogi személynél, valamint az egyház által alapított intézménynél: a könyvvezetési kötelezettségtől függően a vállalkozói tevékenységből származó a./ pont alatti nettó árbevétel, vagy pénzforgalmi bevétel.

g./ a jogi személyiséggel rendelkező, jogi képviseletet ellátó munkaközösség, ügyvédi irodánál: az a./ pont alatti árbevétel pénzforgalmi szemléletben számított összege.

h./ a b./-g./ pontokban nem említett szervezeteknél (lakásszövetkezet, társasház, alapítvány, társadalmi szervezet, az általuk alapított intézmény stb.) könyvvezetési kötelezettségtől függően a vállalkozási tevékenységből származó az a./ pont szerinti nettó árbevétel vagy pénzforgalmi bevétel.

i./ a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozók esetében a tevékenységükkel (termékeladás, szolgáltatás) összefüggésben kapott általános forgalmi adó nélküli készpénz, jóváírás, természetben kapott juttatás, vagy bármilyen vagyoni érték, növelve árkiegészítéssel, és csökkentve a fogyasztási adóval.

8./ Vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

a./ vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély,

b./ az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálybalépését megelőző jogszabályok alapján kisiparosnak, magánkereskedőnek minősülő magánszemély, valamint a jogi személy részlegét szerződéses rendszerben üzemeltető magánszemély,

c./ mezőgazdasági termelést és ahhoz kapcsolódó szolgáltatást végző magánszemély

d./ az egyes tevékenységek gyakorlásáról szóló jogszabályok alapján vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet folytató magánszemély

 

e./ jogi személy

 

f./ egyéb szervezet

 

9./ közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Vállalat, a Magyar Rádió, a Magyar Televízió, továbbá a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító szervezetek, közüzemi ellátást végző szervezetek közül s villamos és gázenergia távfűtés-, melegvíz-, ivóvíz-, csatorna-szolgáltatást nyújtók, ideértve a víziközmű társulatot is.

 

 

27. § hatályon kívül helyezte a 16/1997. (XI.27.) rendelet

 

 

Etyek, 1992. december 21.

 

 

dr. Papp Ferenc sk                             Kálmán Lajos sk polgármester                                  jegyző

 


1.     sz. melléklet

 

Építményadó mértéke

1./ Zárkerti jellegű külterületi ingatlan esetén, mely a községrendezési terv előírásainak megfelel és építési engedéllyel épült

                                     400.-Ft/négyzetméter/év

 

2./ Zártkerti jellegű külterületi ingatlan esetén, mely a községrendezési tervtől eltér, építési engedély nélkül épült, valamint engedély nélkül használatba vett építménynél

                                     900.-Ft/négyzetméter/év

 

3./ Lakóterületen lévő gépjárműtároló – függetlenül attól, hogy a lakóházzal egybeépült vagy külön szerkezeti egység

                                     50.-Ft/négyzetméter/év

 

4./ Az 1-3. pontban nem szereplő egyéb építmények, helyiségek, irodák, üzletek, műhelyek, raktárak, műtermek esetén

                                     500.-Ft/négyzetméter/év

kivéve a szeszesitalt forgalmazó vendéglátó-ipari üzleteket, italdepókat, melyek adótétele

                                     650.-Ft/négyzetméter/év

 

5./ Azon adóalanyoknál, akiknek a tulajdonában az összes adóköteles terület 2000 négyzetmétert meghaladja, az adó mértéke – függetlenül a helyiségek rendeltetésétől

                                     900.-Ft/négyzetméter/év

 

6./ Az építményadó évi mértéke 500.- Ft-nál kevesebb nem lehet.

 


 

2.     sz. melléklet

 

Telekadó mértéke

 

1./ Az adó mértéke magánszemélyek, magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése esetén

 

                                     15.- Ft/négyzetméter/év

 

2./ Azon adóalanyoknál, akiknek a tulajdonában az összes belterületi földrészlet nagysága meghaladja a 3500 négyzetmétert, az adó mértéke

 

                                     200.- Ft/négyzetméter/év

 

3./ A beépítési kötelezettséggel terhelt ingatlan esetén a kötelezettség lejártát követő év január 1. napjától a beépítést követő év január 1. napjáig

 

                                     200.- Ft/négyzetméter/év


 

Melléklet a 19/1992. (XII.22.) Ö.r. számú rendelethez

 

 

A 18. § (2) bekezdése szerint csökkentett nettó árbevétel megosztása

 

 

 

a./ a megosztás elvét, pontos menetét, az adóelőleg és az adó összegét a vállalkozónak - az adóhatóságok (állami, önkormányzati) által ellenőrizhető módon - a fizetési kötelezettség keletkezésekor írásban rögzíteni kell.

 

b./ a vállalkozási tevékenység végzésének helyei között megosztott nettó árbevétel (pl.: termelés, forgalom, bér vagy létszám alapján) a tevékenység végzésével arányosnak kell lennie.

 

c./ a vállalkozási tevékenység végzésének helyeire osztott nettó árbevételek összegének meg kell egyeznie a vállalkozó teljes nettó árbevételének összegével.

 

d./ az adóelőleg számításánál ugyanazt a megosztási elvet kell alkalmazni, mint az adó számításánál.

 

e./ ugyanazon adóév folyamán csak egyféle megosztási módot lehet alkalmazni

 

f./ a megosztásnál figyelmen kívül kell hagyni a területileg elkülönült segédüzemeket, szolgáltató és energiatermelő, javító, karbantartó üzemeket, saját erőműveket, gázt, gőzt, sűrített levegőt, vizet szolgáltató üzemeket, raktárakat, ha tevékenységük kizárólag saját termelést szolgál.

Ha azonban külső szolgáltatást is végeznek árbevétel ellenében, akkor az ezzel elért árbevételt a megosztásnál figyelembe kell venni.